1. Smith
 2. Jones
 3. Taylor
 4. Williams
 5. Brown
 6. Davies
 7. Evans
 8. Wilson
 9. Thomas
 10. Roberts
 11. Johnson
 12. Lewis
 13. Walker
 14. Robinson
 15. Wood
 16. Thompson
 17. White
 18. Watson
 19. Jackson
 20. Wright